Nákupný košík0
Nákupný košík
0

GDPR

Informačná povinnosť spoločnosti vypracovaná v zmysle zákona o

ochrane osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Spoločnosť HOME ART SK, s.r.o., IČO: 36698792, Jenisejská 49, 040 12 Košice – Nad
Jazerom, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: sro, vložka číslo:
18956/V (ďalej len „spoločnosť”) vystupuje pri spracúvaní osobných údajov svojich
zamestnancov, klientov, zákazníkov alebo obchodných partnerov (ďalej len „dotknutá
osoba“) ako prevádzkovateľ informačných systémov (ďalej len „IS“).
Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:
Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len
„zákon o ochrane osobných údajov“). Právnym základom spracúvania osobných údajov
je zákon o ochrane osobných údajov, osobitné právny predpisy a súhlas so spracúvaním
osobných údajov, a to v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov.
V prípade, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam
osobných údajov ustanovuje priamo vykonateľný akt Európskej únie, medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákon o ochrane osobných údajov alebo
osobitný zákon je spoločnosť v zmysle zákona o ochrane osobných údajov oprávnená
spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby.
Spoločnosť spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania
osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah
ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon. Ak zoznam alebo
rozsah osobných údajov nie je ustanovený, spoločnosť môže spracúvať osobné údaje len
v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu
spracúvania pri dodržaní základných povinností podľa zákona o ochrane osobných
údajov.
Spoločnosť ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel
spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov
ustanovuje osobitný zákon a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný
zákon. Spracúvané osobné údaje možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť
alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania,
sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť,
sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú,
prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak zákon o ochrane
osobných údajov neustanovuje inak.
Spoločnosť spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak:

a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje
dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s
dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na
žiadosť dotknutej osoby,
b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku
dotknutej osoby,
c) predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby
bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne
pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto
údajov,
d) sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a
prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva
zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje
boli už zákonne zverejnené,
e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených
záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, pričom to neplatí, ak pri takomto
spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby,
ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona.
Ak sa vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov ustanovený v priamo
vykonateľnom právne záväznom akte Európskej únie, medzinárodnej zmluve, ktorou je
Slovenská republika viazaná, v zákone o ochrane osobných údajov a osobitnom zákone
nedajú vopred konkrétne určiť jednotlivé osobné údaje, ktoré majú byť predmetom
spracúvania, zoznam osobných údajov možno nahradiť rozsahom osobných údajov.
Spoločnosť je povinná pri takomto spracúvaní osobných údajov postupovať podľa
zákona o ochrane osobných údajov okrem tých prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú
osobné údaje na účely súdneho konania a v súvislosti s ním.
V prípade, ak sa na spracúvanie osobných údajov neuplatňuje zákon o ochrane osobných
údajov, je spoločnosť ako prevádzkovateľ oprávnená spracúvať osobné údaje len so
súhlasom dotknutej osoby.
Spoločnosť získava súhlas dotknutej osoby bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez
podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo
povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie,
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.
V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov spoločnosti na účely potrebné pre
poskytovanie služieb alebo napĺňanie zákonných povinností je spoločnosť oprávnená
upozorniť dotknutú osobu s možnými následkami neposkytnutia osobných údajov.
Dotknuté osoby súhlasia s tým aby spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov poverila
takýmto spracúvaním sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje v mene
spoločnosti. Po skončení účelu spracúvania osobných údajov spoločnosť tieto zákonne

získané osobné údaje dotknutých osôb zlikviduje v lehote stanovenej platnými právnymi
predpismi a v súlade s interným predpisom spoločnosti.
Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:
Spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.
Spoločnosť potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné
údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia
si zákonných povinností a zabezpečovanie služieb najvyššej kvality.
Spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi.
Jednak ide o osobné údaje uchádzačov o zamestnanie a osobné údaje svojich
zamestnancov na účely personálnej a mzdovej agendy, a s tým súvisiacich zákonných
povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov.
Spoločnosť ďalej spracúva aj osobné údaje svojich klientov, zákazníkov a obchodných
partnerov za účelom zabezpečovania svojej podnikateľskej činnosti s prihliadnutím na
záujmy svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov.
K spracúvaniu osobných údajov za iným účelom v spoločnosti nedochádza, čo znamená,
že spoločnosť zhromažďuje, uchováva a spracúva len osobné údaje dotknutých osôb,
ktoré potrebuje za účelom naplnenia svojich poskytovaných služieb. Poskytnuté osobné
údaje sú prísne chránené proti zneužitiu zo strany tretích neoprávnených subjektov, a to
prostriedkami zadokumentovanými v prijatom bezpečnostnom projekte a bezpečnostnej
smernici v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb spoločnosť dodržiava základné
povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z zákona o ochrane osobných údajov medzi
ktoré patria aj nasledovné povinnosti.
Spoločnosť poskytnuté osobné údaje využíva vždy na vopred stanovený účel
spracúvania, ktorý je jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne, pričom je v súlade
s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Spoločnosť vždy vymedzuje podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby nedošlo
k obmedzeniu práv dotknutej osoby ustanovených zákonom.
Spoločnosť získava len také osobné údaje dotknutých osôb, ktoré svojím rozsahom
a obsahom zodpovedajú účelu spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.
Spoločnosť zabezpečuje, aby sa osobné údaje dotknutých osôb spracúvali výlučne
spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli vopred zhromaždené.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ je povinná spracúvať len správne, úplne a podľa potreby
aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania. Nesprávne a neúplne osobné
údaje je prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo
doplniť, ak ich nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne, spoločnosť tieto
osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje.
Spoločnosť zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme
umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je
nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
Spoločnosť predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania
sa skončil. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné
údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich
anonymizovanej podobe. Takto spracúvané osobné údaje prevádzkovateľ nemôže použiť
na podporu opatrení alebo rozhodnutí prijatých proti dotknutej osobe na obmedzenie jej
základných práv a slobôd.
Sprostredkovatelia:
Spoločnosť neposkytuje Vaše osobné údaje tretím osobám v rozpore so zákonom
o ochrane osobných údajov a za účelom ich zhromažďovania, v rozpore s Vašimi
záujmami alebo pokynmi, a tretej osobe sú poskytované len v rámci uvedeného vyššie
uvedeného účelu.
Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými
sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto
subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť spracúvajú osobné údaje
dotknutých osôb.
Spoločnosť čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich
odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť
bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo
k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.
Spoločnosť ako prevádzkovateľ uzatvorila so sprostredkovateľmi v zmysle zákona
o ochrane osobných údajov písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov
spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poverila spracúvaním osobných údajov
dotknutých osôb len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom
podľa zákona o ochrane osobných údajov.
Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov:

Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb
v rozsahu potrebnom na dosiahnutie stanoveného účelu. Ide o rozsah osobných údajov
stanovených osobitnými právnymi predpismi alebo v rozsahu súhlasu dotknutej osoby na
spracúvanie jej osobných údajov.
Spoločnosť spracúva iba osobné údaje, ktoré jej boli poskytnuté dobrovoľne
a v nevyhnutnej miere samotnou dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov
spoločnosti nad rámec osobitných zákonov je pritom dobrovoľné.
Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:
Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb
automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.
Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje
osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.
Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo
iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je
uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých informačných systémoch
prevádzkovateľa.
Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme v rozsahu podľa zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní
rozhodnutia podľa zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená
oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej
osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Vyššie uvedené práva dotknutej osoby podľa písmena e) a f) možno obmedziť, len ak
takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená
ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej
žiadosti adresovanej spoločnosti právo namietať voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané
na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v zákona o ochrane osobných údajov na účely
priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v zákona o ochrane osobných údajov na
účely priameho marketingu.
Podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej
žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo
kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa zákona
o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením
dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú
alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov
poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej
osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá
osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti
dovolia.
Podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej
žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo
kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti, ktoré by malo pre ňu
právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe
úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má ďalej
právo žiadať spoločnosť o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť je povinná žiadosti dotknutej
osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať
oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje
dotknutú osobu v lehote podľa zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá
toto právo len v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené
opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci
predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ
vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ
na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov
dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje
za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou
poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej
odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho
sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby;
kópiu zápisnice je spoločnosť povinná odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť
alebo zápisnicu odovzdať spoločnosti bez zbytočného odkladu.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže
podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská
republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla
http://www.dataprotection.gov.sk.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže
uplatniť zákonný zástupca.
Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka
osoba.
Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť
bezplatne.
Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť
bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených
vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov
a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane
osobných údajov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť
bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky.
Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných
údajov a poučila Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu
tejto písomnej informačnej povinnosti.

V …………., dňa……………